Topic: Magnesium

Focused: Atrial Fibrillation

Magnesium

Topic Study Types

  • Human Study : 4
  • Review : 1

Pubmed Data : Am J Cardiol. 2010 Sep 1;106(5):673-6. Epub 2010 Jul 23. PMID: 20723644
Authors : Sotirios Patsilinakos, Apostolos Christou, Nikolaos Kafkas, Nikolaos Nikolaou, Dionysios Antonatos, Spyridon Katsanos, Stavros Spanodimos, Dimitrios Babalis
Study Type : Human Study

Pubmed Data : Magnes Res. 2008 Dec;21(4):205-17. PMID: 19271418
Authors : Wojciech Dabrowski, Ziemowit Rzecki, Małgorzata Sztanke, Józef Visconti, Piotr Wacinski, Kazimierz Pasternak
Study Type : Human Study

Pubmed Data : Am J Cardiol. 2007 Jun 15;99(12):1726-32. Epub 2007 Apr 26. PMID: 17560883
Authors : Orhan Onalan, Eugene Crystal, Amin Daoulah, Ching Lau, Alexander Crystal, Ilan Lashevsky
Study Type : Human Study

Pubmed Data : Ann Thorac Surg. 2005 Jan;79(1):117-26. PMID: 15620927
Authors : Hiroki Kohno, Toshiya Koyanagi, Hitoshi Kasegawa, Masaru Miyazaki
Study Type : Human Study

Pubmed Data : Magnesium. 1986;5(3-4):111-26. PMID: 3523053
Authors : L T Iseri
Study Type : Review